Deze maand

Groningen, Martinikerk

Psalmenvesper met de Roden Girl Choristers

Den Haag, Lutherse Kerk

Warschau (PL), Evangelisch-Reformierten Kirche

Orgeltocht op Stille Zaterdag

Oosthuizen, Purmerend (Koepelkerk) en Schagen (Christoforuskerk)